Aanmelding en contact

Aanmelding: U kunt zich telefonisch aanmelden (06-82007377) door uw naam en telefoonnummer in te spreken of een mail sturen naar:

info@psychomotorische-therapie-Boxtel.nl

Behandeling:

De behandeling start met een intakegesprek, waarin we samen onderzoeken waar u last van heeft en waar u graag behandeling voor wenst. De behandeldoelen en de behandelfrequentie worden in onderling overleg bepaald.

Bij kinderen start ik, na het intakegesprek met de ouders en (eventueel) kind, met een observatieperiode van 3 sessies. Daarna zal er een evaluatie gepland worden om nader af te stemmen over de behandeldoelen.

Wanneer ik met kinderen en jeugdigen tot 12 jaar werk zal ik altijd de ouders/verzorgers betrekken bij de behandeling. Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar overleg ik met het kind/jeugdige hoe we de ouders bij de behandeling zullen betrekken. Bij jeugdigen boven de 16 jaar beslist de jongere zelf of de ouders/verzorgers bij de beandeling worden betrokken of wordten geïnformeerd over de behandeling.

Locatie:  Sint Ursula 2 in Boxtel. Wanneer ik met kinderen werk, maak ik gebruik van de kinderfysiotherapieruimte, ook op Sint Ursula 2.